Privacy verklaring

Reëel (janduits.nl), ingeschreven bij de KVK onder de naam ‘Reëel individuele procesbegeleiding en relatietherapie voor partners’;  gevestigd aan de Bilderdijklaan 1, 3705BL Zeist, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.janduits.nl

janduits@ziggo.nl

Bilderdijklaan 1

3705BL Zeist

KVK nummer 58020632

BTW-nummer: 93704264B 01

Banknummer: NL28RABO0349022429

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Jouw en/of jullie situatie zoals zelf omschreven is

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen op uitnodiging van Reëel, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via janduits@ziggo.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Janduits.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • De grondslag hiervoor is Overeenkomst, namelijk een coach,- of therapieovereenkomst. Jou te kunnen bellen of e-mailen, als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • De grondslag hiervoor is Toestemming, om onder andere afspraken te kunnen maken/verzetten en/of opdrachten en informatie te kunnen versturen ten behoeve van het coachtraject of de training.
  • Om diensten (coaching of therapie en of training) bij je te leveren
  • De grondslag hiervoor is de overeenkomst: een coach- of  therapieovereenkomst. Reëel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • De grondslag hiervoor is wettelijke verplichting, namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven.

Uitleg grondslagen:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkings-verantwoordelijke rust.

Gerechtvaardigd belang:

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. met name wanneer de betrokkene een kind is.

Aangezien janduits.nl  jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst ben je verplicht de persoonsgegevens op te geven (met uitzondering van de gegevens over je geboortedatum, gezinssamenstelling en gezondheid). Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen we niet overgaan tot het starten en/of het voortzetten van de coaching of therapie.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Reëel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reëel tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Reëel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is, om doelen/resultaat te behalen waarvoor gegevens zijn verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

De relevante gegevens qua inhoud gesprekken van de coaching of therapie of therapie worden na 7 jaar verwijderd.

De trajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken worden na 20 jaar verwijderd.

Persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in het klantenadressen bestand staan.

Deze bewaartermijnen eindigen na bovengenoemde jaren, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Janduits.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reëel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Janduits.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Oe cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: http://veiliginternetten.nl

We maken gebruik van Google Analytics-cookies. Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We zorgen ervoor dat het laatste octet van het lP-adres is gemaskeerd. Tevens hebben we de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. We maken verder geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Deze maatregelen hebben we getroffen om je privacy te waarborgen.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reëel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage. correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@therapiehilversum.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort nummer en Burgerservicenummer {BSN} zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Reëel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Janduits.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact op met ons telefonisch of via janduits@ziggo.nl

Janduits.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall:

SSL. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Aansprakelijkheid
Vanzelfsprekend heb ik een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van mij is beperkt tot een bedrag dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd door verzekeraars, vermeerderd met het eigen risico. Mijn voorstel is om geschillen of klachten eerst te kijken of we er samen of met de klachtencommissie van de NVAGT uit kunnen komen. Als dat niet lukt dan kun je ook schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie SCAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Het klachtenformulier kan bij de SCAG Ledenadministratie aanvraagd worden. De SCAG zorgt dan voor
doorzending en zal de envelop niet openen als daarop Klachtencommissie staat vermeld.

Opgesteld op 1 juli 2018

Ga naar de inhoud